31: Økt økonomisk skurutbytte

Forfattere: Andreas Garnæs, Sindre Holøyen og Håkon Toverød
Rapport 31, 1996
40 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 31.pdf

Sammendrag

Denne studien har hatt som formål å utforme definisjoner av skurutbyttet, samt å finne fram til enkle målemetoder for dette. Anbefalinger til definisjon av skurutbyttet er utarbeidet sammen med korte metodebeskrivelser for hvordan utbytterelaterte størrelser kan måles. (Kapittel 6.)

Nøyaktigheten for de automatiske målesystemene for tømmer ble undersøkt. Generelt er målerammenes presisjon tilstrekkelig for å fastlegge volum og verdi av et parti stokker, men målevariasjonen for enkeltstokker var betydelig. Målerammer med 1 og 2 måleretninger ble sammenlignet, og viste som ventet høyere presisjon for 2-vegs rammer. Begge systemene gir et tilstrekkelig presist inntrykk av tømmerpartier, men 2 måleretninger er å foretrekke for enkeltstokker. (Kapittel 3.)

Stokkileggere benyttes i noen anlegg til å måIe tØmmeret på sagbenken. For enkelte tømmerklasser viste det seg at disse målingene ikke gav sikkert inntrykk av diameteren, selv ikke for tømmerpartiet som helhet. Bruk av disse målingene til å bestemme postningen er derfor ikke tilrådelig, med mindre presisjonen er godt dokumentert på forhånd. (Kapittel 3.)

Konsekvensene av usikker diametermåling på presisjon i tømmersorteringen ble undersøkt teoretisk. Prinsipper for hvordan en kan oppnå brukbar sorteringspresisjon selv med usikker måling ble utredet. Forutsetningen er at målefeilen er rimelig normalfordelt. (Kapittel 4.)

Vankanten målt på råsorteringen kan gi et godt inntrykk av hvor godt en tømmermengde passer med det valgte uttaket. En teoretisk modell for dette er utviklet. (Kapittel 5.)

Summary

The aim of this study was to draw up definitions of the recovery from logs and to find simple ways of measuring this. Recommendations for definition of the yield is prepared, together with brief method descriptions of how yield related values can be measured. (Chapter 6.)

The precision of the automatic measuring systems for timber was examined. As a rule the log scanner precision is sufficient to determine the volume and value of a log batch, but the measurement variation for individual logs was considerable. Both 1- and 2-way log scanners were compared, and, as anticipated, the 2-way scanners had the higher precision. Both systems give a sufficiently precise impression of the timber lots, but 2-way scanning is preferable for single logs. (Chapter 3.)

In some mills log positioning scanners are used to measure the logs on the saw bench. For some timber classes these measurements did not give a reliable impression of the diameter, even for the batch as a whole. Consequently, it is not advisable to use these measurements to determine the sawing pattern unless the precision of the equipment is well documented. (Chapter 3.).

The consequences of the deviation of diameter measurements in the log sorting were examined theoretically. Principles for rrlow to obtain a good sorting precision even with uncertain measurements were considered. The condition is that the measurement deviation is normally distributed. (Chapter 4.)

The wane was measured on the green lumber and seems to give a good impression of how well a log batch fits the selected sawing pattern. A theoretical model for this has been developed. (Chapter 5.)