30: Kvalitetsforbedringsprogram basert på avvikskostnadsoppfølging

Forfatter: Rune Moen
Rapport 30, 1996
14 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 30.pdf

Sammendrag

Prosjektet “Kvalitetsforbedringsprogram basert på avvikskostnadsoppfølging” ved Norske Skog Braskereidfoss ble igangsatt i juni 1994, initiert av Knut Risdal ved Braskereidfoss. Prosjektet er støttet av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) ved Pål Bendigtsen, og det faglige arbeidet er vei­ledet av NTI ved Rune Moen og SINTEF ved Thor Kvalfors.

Alle aktivitetene i prosjektet er nå avsluttet, og prosjektet ble formelt avsluttet 19. desember 1995. Systemet for avviksregistrering brukes i forbedringsarbeidet, og de første resultatene har kommet. Den fulle effekten av prosjektet vil imidlertid ikke komme før i 1996, ettersom dette er et langsiktig arbeid.

De delmål som ble satt for prosjektet er oppnådd, og prosjektet har gitt et tilskudd til bedriften i form av bedre forståelse av kvalitet og mer målrettet kvalitetsforbedringsarbeid. Et hovedpoeng med et slikt prosjekt er å få formidlet kvalitetstankegangen ned til operatørene, og få dem til å ta ansvaret for forbedringsarbeidet. Dette er oppnådd.

De økonomiske resultatene i primærproduksjonen indikerer en årlig innsparing i størrelsesorden 4,7 millioner kroner, av et totalt estimert potensial på 26 millioner kroner. Dette er i henhold til de mål som ble satt da prosjektet ble etablert. Den fulle effekten av prosjektet vil imidlertid først komme i 1996 og 1997.