3: Betydningen av å kappe skurtømmeret etter kvalitet

Forfatter: Bjørn Lier
Rapport 3, 1982
54 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 3.pdf

Forord

Den stadig økende rasjonalisering innen skogbruket de senere år, dels med innføring av hogstmaskiner, har resultert i en sterk effektivisering av tømmerhogsten. Denne utvikling har samtidig ført til at det ofte gis mindre tid og oversikt til vurdering av hvordan den enkelte stamme best bør apteres og kappes. Et spørsmål som mange har reist er hvilke konsekvenser dette har for kvaliteten og verdien på skurtømmeret.

Som en hovedoppgave i dette prosjektet har en derfor gått inn for å gjennomføre en sammenlignende undersøkelse mellom manuell- og maskinnell tømmerhogst med sikte på å kaste lys over hvor godt aptering/kapping blir utført, og om det kan påvises noen tendens til forskjell av betydning mellom de to metoder på dette området.

Undersøkelsen er gjennomført med standplass i målestasjon på tømmermottaket ved fire av våre store sagbruk fordelt over Østlandet. Markarbeidet er utført í samarbeid med Glommens Tømmermaaling, og inspektør Ole Blaadammen har foretatt bedømmingen av den enkelte stokk i alle prøvepartier.