27: Miljøargumenter for nordisk trevirke og treprodukter

Forfatter: Tore Opdal
Rapport 27, 1995
20 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 27.pdf

Sammendrag

Det finnes ingen byggematerialer som i stort omfang kan erstatte tre, og som har tilsvarende økologiske grunnverdier som tre." Sitatet er lånt fra en rapport fra det sveitsiske materialtesting- og forskningsinstituttet FMPA. Det sammenfatter argumenter omkring skogbrukets produksjon av en fornybar naturressurs, treets mange anvendelsesområder og treets gode muligheter for å bearbeides industrielt med minimalt spill av råvare, lavt energiforbruk og lite bruk av forurensende prosesser.

Rapporten gir en kort utdyping og vurdering av følgende argumenter: 

 1. Nordisk trevirke er et fornybart råmateriale. 
 2. Tilveksten i de nordiske skogene er større enn uttaket. 
 3. Nordiske skoger drives etter prinsipper som gjelder for en langsiktig, forsvarlig utnyttelse.
 4. Nordisk trevirke kan delvis erstatte fossilt brensel. 
 5. Nordiske treprodukter fremstilles effektivt, med lavt forbruk av energi og liten andel fossilt brensel. 
 6. Bruk av nordisk trevirke istedenfor andre materialer kan bidra til å motvirke drivhuseffekten.
 7. Nordisk treindustri anvender råstoffet fullt ut. 
 8. Nordisk treindustri er en ren industri. 
 9. Nordisk tre er et velprøvet, naturlig materiale. 
 10. Nordisk trevirke og treprodukter kan erstatte materialer og produkter som belaster innemiljøet.
 11. Nordisk trevirke og treprodukter har god holdbarhet. 
 12. Nordisk trevirke og treprodukter kan gjenbrukes og gjenvinnes.

Summary

"There is no common available building material that on a large scale can substitute wood and has similar ecological basic values."

This very short and general summary is taken from a life cycle assessment report from FMPA, Switzerland. The report presents twelve arguments including a short explanation and evaluation: 

 1. Nordic wood is a renewable raw material. 
 2. The growth in the Nordic forests is greater than the harvest. 
 3. Nordic forests are managed according to principles for a long-term utilisation.
 4. Nordic wood can partially substitute fossil fuel. 
 5. Nordic wood products are generally manufactured with low energy consumption and a low rate of fossil fuel and electricity. 
 6. Utilisation of Nordic wood as a substitute for other building materials can be used as an action towards the danger of human-caused climate changes. 
 7. Nordic wood industry utilises all the raw material in the harvested logs. 
 8. Nordic wood industry is a clean industry for the environment. 
 9. Nordic wood is a well experienced (known by experience) natural building material. 
 10. Nordic wood products can replace products that harm the indoor environment. 
 11. Nordic wood and wood products have good durability.
 12. Nordic wood products can be re-used or recycled.