24: Måling av tømmerkvalitet

Forfatter: Wei Han
Rapport 24, 1994
123 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 24.pdf

Forord

På bakgrunn av den økende interesse for tømmerkvalitet, avholdt Norsk Treteknisk Institutt et nordisk seminar om måling av tømmerkvalitet 25. oktober 1994 i Oslo. Seminaret frembrakte en rekke presentasjoner vedrørende forskning og utvikling i de nordiske land.

FoU-aktivitetene konsentrerer seg om ekstern og intern vurdering av tømmerkvaliteten, slik at det tas hensyn til behovene både i vitenskapelig forskning og industriell produksjon.

Optiske målerammer og kamerateknikk er to vanlige metoder for ekstern skanning. Røntgentomografi, gammastråling og ultralydtransmisjon er for intern kvalitetsbedømmelse. Mikrobølgerefleksjon er brukt for å måle barktykkelse. De siste år har man spesielt gått inn for å studere kvalitetssammenhengen mellom skog, produksjon, marked og tilknyttede faktorer.

Denne rapporten presenterer ferdigskrevne artikler og transparenter fra seminaret. For presentasjoner som bare hadde transparenter, har NTI laget et kort referat for hver.

Foreword

In accordance with the sharply increased interest in log quality issues, The Norwegian Institute of Wood Technology organized a Nordic Workshop on Measurement of Log Quality in Oslo in October 1994. The workshop brought a wide range of presentations on the research and development in the Nordic countries. The development activities aim at technologies both for external and internal evaluation of log quality, to meet the needs of both scientific research and industrial production.

Optical measurement frames and camera technique are the two common methods for external scanning. X-ray tomography, gamma penetration and ultrasonic transmission are for internal quality inspection. Microwave reflection is used to measure bark thickness. In recent years great efforts are also exerted on investigating quality connection from the forests through the production and to the market, as well as other associated factors.

This proceeding has collected the papers and overhead presentations from the workshop. For those presentations which came only with overheads, NTI has made an additional summary for each.