23: Årringer som uttrykk for tømmerkvalitet

Forfattere: Wei Han og Håkon Toverød
Rapport 23, 1994
26 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 23.pdf

Sammendrag

Prosjektet hadde til hensikt å finne fram til et system for måling av årringer i forbindelse med tømmermåling i trelastindustrien. I tillegg skulle man også se på sammenhengen mellom tømmerkvalitet og årringmønsteret.

Et synssystem bestående av linjekamera, belysningsanlegg og en PC med koblingselektronikk ble satt opp i laboratoriet, Målinger ble utført på stammeskiver av gran og furu.

Et orienterende skurforsøk ble utført på 60 stokker av gran og furu. Tømmeret ble målt av tømmermålingen og saget med 2 sentrumsplanker som ble sortert etter NS 3080 og Nordisk Tre. I tillegg ble stammeskiver målt både med synssystemet og manuelt.

En rekke sammenhenger mellom årringer og tømmerkvalitet ble testet. Svake direkte sammenhenger ble funnet, men det er sannsynligvis i sammenheng med andre, ytre kvalitetstrekk at årringmåling lettest kan tolkes.

Synssystemets nøyaktighet ble målt ved å sammenligne med manuelle målinger som hadde høy nøyaktighet. Trekk ved synssystemet viste lovende resultater, men det må legges mer arbeid i programvaren. Hovedproblemet syntes å være at kontrastene som leses er meget små. Høy oppløsning er nødvendig.

Prosjektet vil bli ført videre i samarbeid med Norsk Institutt for Skogforskning og Papirindustriens Forskningsinstitutt i prosjektet "Måling av tømmerkvalitet".

Summary

The objective of this project was to develop a system for measuring the annual ring pattern of logs and to study the relationship between log quality and ring pattern. A machine vision system consisting of a line-camera, lighting equipment and a PC was set up in the laboratory. Measurements were conducted on stem discs of Norway spruce and Scots pine.

A preliminary investigation was carried out by sawing 60 logs of Norway spruce and Scots pine. The logs were measured by log graders according to Norwegian standards for visual log grading. Thereafter the logs were sawn and the two central planks were graded in terms of Norwegian standard NS 3080 and the Nordic standard "Nordisk Tre". The annual ring pattern on stem discs cut from the logs was measured manualiy and with the vision system.

A series of relations were tested between annual rings and the log quality. Only weak direct correlation was found, When combined with other external  characteristics in multiple regressions, correlations between log quality and annual rings were found.

The accuracy of the vision system was measured by comparing it with the highty accurate manual measurements. The testing showed promising results, but the control program must be improved. The main problem is recognised as resulting from the fact that ring contrast was very low. High measuring resolution is necessary.

The project will be continued in a co-operation with NISK (Norwegian Institute for Forestry) and PFI(Paper Research Institute) in the project "Measuring log quality".