19: Nordisk samkalibrering av styrkesorteringsmaskiner

Forfatter: Kjell Helge Solli
Rapport 19, 1993
58 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 19.pdf

Sammendrag

Det er i dette Nordtest-prosjektet forsøkt å kartlegge en del parametre som ansees å ha innflytelse på utfallet ved maskinell styrkesortering. Det er i prosjektet valgt å konsentrere seg om relativt få prøvestykker. På denne måten ble det mulig å undersøke langt flere parametere.

Prosjektet har undersøkt følgende forhold: 

  • Forholdet mellom laboratoriemålt elastisitetsmodul, målt henholdsvis ved bøyning om svak og sterk akse.
  • Densitetens innvirkning på nevnte elastisitetsmoduler.
  • Kvisters innflytelse på nevnte elastisitetsmoduler.
  • Elastisitetsmoduler bestemt ved hjelp av en Cook-Bolinder sorteringsmaskin, samt hvilket forhold det er mellom disse og korresponderende verdier bestemt ved laboratoriemålinger.
  • Elastisitetsmoduler bestemt ved hjelp av en Computermatic sorteringsmaskin, samt hvilket forhold det er mellom disse og korresponderende verdier bestemt ved laboratoriemålinger.
  • Hvordan materialenes lengde innvirker på maskinmålingene ved sortering med Cook-Bolinder og Computermatic.

Resultatene fra prosjektet tyder på at dersom en skal oppnå en optimal sortering, er det enkelte av dagens rutiner som bør modifiseres noe. I tillegg gis det foreslag til hvordan en kan tenke seg å redusere feilsortering (nedklassing) ved hjelp av tilleggsrutiner som bør kunne innarbeides i sorteringsprosessen.

Rapporten konkluderer med at dagens rutiner og innstillinger gir tilfredsstillende sortering av de fasthetsklassene som det er størst etterspørsel etter. En kan imidlertid forvente en øket etterspørsel etter trevirke i høyere fasthetsklasser etter hvert som de kommende CEN-standardene trer i kraft (spesielt til limtreindustrien). Dersom en skal oppnå dette, vil det være behov for bedre styring av sorteringsprosessen. En bedre styrt sorteringsprosess vil medføre at en mindre prosentandel enn i dag feilaktig nedklassifiseres til lavere klasser. Dette vil videre medføre at en må heve sorteringsgrensene for disse lavere klassene. Det antas i rapporten at en slik innskjerping vil kunne forsvares ved at utbyttet i de høyere klassene øker.