12: Skjærforhold i sagblad

Forfatter: Håkon Toverød
Rapport 12, 1988
54 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 12.pdf

Sammendrag

Bedre utnyttelse av råstoffet ved å bedre skurutbyttet, samt høyere kapasitetsutnyttelse på anleggene for å senke faste kostnader, vil være vanlige strategier for bedre lønnsomhet. En må dog være klar over at disse strategiene til en viss grad er innbyrdes motstridende. Økt produksjonstakt vil gi høyere belastning på sagbladene og dermed senket skurutbytte. Det er derfor av stor betydning at bladene er best mulig tilpasset bedriftens forhold. I dette skriftet skal vi prøve å gi et bilde av hvordan sagbladene vil oppføre seg under varíerende belastning. Vi prøver ikke å gi noe fysisk korrekt bilde, bare et bilde som kan forkrare ender av de problemer som fra tid til annen oppstår.

Framstillingen er delt i tre hoveddeler, hvor vi først har beskrevet tennene, hvordan de arbeíder, og hvordan de påvirker skurresultatet. Deretter omtales vibrasjoner og ustabilitet i sagblader, hvorfor bladene blir ustabile og hvordan vi kan bedre stabilitetsegenskapene. Til slutt er de to deler forsøkt sydd sammen til et hele, ved å peke på hvordan forskjellige faktorer gjensidig påvirker hverandre.

Primært behandres sirkelsagblader, men bortsett fra det som er sagt om stabilitet er det meste like aktuelt for band- og rammesager.