10: Skurnøyaktighetsundersøkelser '86: Nye sirkelsagmaskiner - råskur med sagbladstyringer og tørrkløyving

Forfattere: Magnar Müller og John Rønning
Rapport 10, 1987
24 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 10.pdf

Sammendrag

Denne undersøkersen omfatter skurnøyaktighetsmålinger gjort på 21 bedrÍfter.

Målingene omfatter 5 bedrifter med moderne tømmerkantsager og tømmerkløyvsager, 5 bedrifter med sirkeltørrkløyver og 11 bedrifter med båndsager for tørrkløyving.

Undersøkelsen er basert på NTI's tradisjonelle fempunkts-måling. En har foretatt målingen ved tre forskjellige skurhøyder, 100 mm, 150 mm og 200 mm. Innen hver skurhøyde er det tatt ut 10 bord. For råskur er det målt kun í overkant, for tørrskur både over- og underkant.

For de tømmertagende sirkelsagene bekrefter denne undersøkelsen i det vesentligste resultatene fra tidligere undersøkelser. Men det er ett unntak. Flere av tømmerkantsagene har hatt problemer med småtømmeret. Dette skyldes flere faktorer. I enkelte tilfeller har sagflis hindret saga i å gå i ríktíg posisjon, og det virker som om en del av ileggerutstyret kan ha en del svakheter.

Undersøkelsen viser at det er all grunn til å kontrollere innmatningsutstyret og dimensjonsinnstillingen for den enkelte sag.

For tømmerkantsagene varierte nøyaktigheten ved 4 ganger standardvirk for 200 mm snitthøyde (blokkdimensjon) fra 2,7 mm til 5,3 mm. Dette er resultater som er bedre enn de en har hatt på tilsvarende sager uten moderne bladstyringer.

For 100 mm blokk var det flere sager med en vesentlig dårligere nøyaktighet!

For tømrnerkløyvsagene varierte nøyaktigheten ved 200 mm skurhøyde, fra 2,2 mm til 9,0 mm. Det svakeste resultatet her er et klart eksempel på hvilket utslag en teknisk feil kan ha.

De statistiske tester indikerer også på at de fleste av måleseriene er påvirket av systematiske feil. Dette er feil som en antar ligger utenfor selve sagbladet.

En sag av en ny konstruksjon på det norske markedet, er den finskbygde R 115. Den er kun målt ved 100 mm skurhøyde og resultatene må betraktes som meget gode. Variasjonsvidden på bredden var 1,6 mm og på tykkelse 1,1 mm. Dette ved skur ved - 25 ºC.

For sirkel-tørrkløyver er det forholdsvis få målinger på de større snitthøyder. Variasjonene ved 100 mm skurhøyde er forholdsvis store, fra 0,9 mm til 3,6 rnm. Her har det også vært større varíasjoner i driftsbetingelsene slik at en må være forsiktig med å sammenligne resultatene direkte. Men et generelt inntrykk er at tørrkløyvere, til tross for nye typer bladstyringer, stiller store krav tíl operatørens kunnskaper.

For båndsagene var det mindre variasjoner. Ved 100 mm skurhøyde varierte skurnøyaktigheten (4 x s) mellom 0,5 mm til 1,5 mm. For 200 mm var variasjonen for 0,7 mm til 2,1 mm.

Når det gjelder snitttykkelse er det små variasjoner, men det er store variasjoner når det gjelder matehastighet, nemlig fra 18 til 37 m/min.

Hvis man kan dra noen konklusjon etter denne undersøkelsen så må det være at god skurnøyaktighet ikke oppnås bare ved moderne maskiner og styringer, men at like mye ligger i god bladskjødsel og nøye vedlikehold av maskinene, noe som bekreftes av at tildels gamle sagrnaskiner har oppnådd like god og tildels bedre skurnøyaktighet, enn nye mere teknisk avanserte maskiner.