Nordisk kvalitetsspråk for trebransjen - bartre

Forfatter: Sven Casselbrant, Kai Kristensen, Magnar Müller, Eirik Raknes, Marketta Sipi, Barbro EM Evensson
159 s.
ISBN: 82-7120-031-3
500,- (Medlemmer og studenter: 250,-)
2000

Nordisk kvalitetsspråk for trebransjen - bartre - er utarbeidet for at selger og kjøper skal kunne oppnå en sikrere kommunikasjon i sin spesifikasjon av trekvalitet.

Dette er ikke noe nytt sorteringsreglement, men et verktøy for å beskrive en mer presis trekvalitet der det er ønskelig.

I første kapittel defineres egenskaper og de begreper vi bruker for å definere og beskrive kvaliteten på trevirke. Ordet "egenskaper" er brukt istedenfor virkesfeil. Her har de vanligste måleregler og kravformuleringer blitt beskrevet, først og fremst de som brukes i nordisk tradisjon, som f.eks. Nordiskt Trä/ Nordic Timber  og tilsvarende europastandarder EN, NS-EN og prEN.

I de følgende to kapitler beskrives først måleregler og deretter kravformuleringer. De er fortrinnsvis tatt fra eksisterende sorteringsregler, men det er også tatt med en del andre formuleringer. Her er det også hentet begreper fra ISO og visse nasjonale standarder.

Ved beskrivelse av en kvalitet, velger man de egenskaper som er viktige. Man velger den måleregel man vil at egenskapen skal måles etter, og til slutt velges den måten man vil formulere sitt krav på. Merk at kravene formuleres på ulike måter, man velger ett, og setter selv kravnivået!

For å sikre at språket inneholder de rette bransjeordene og formuleringene, er det anvendt, gjennomgått og kommentert av bransje- og undervisningspersonell i de deltagende land. De forslag og kommentare som er fremkommet, har man i størst mulig utstrekning tatt hensyn til. Alle forekommende begreper finnes listet i nummerordning, alfabetisk, samt i en liste på fire nordiske språk. De standardene som det refereres til, er listet opp, og kan, hvis det er ønskelig, kjøpes fra de nasjonale standardiseringsorgan.

Bakerst i boken ligger instruksjon for bruken av språket, og dette er gitt i en individuell utforming i hvert enkelt land.

Publikasjonen kan bestilles ved henvendelse til firmapost@treteknisk.no  eller per telefon 988 53 333.