70 år 1.jpg

Treteknisk 70 år

Treteknisk fyller 70 år i år. Det er det ikke mange bransjeinstitutt som har klart. Her kommer et innblikk i de første 10 år av historien.

Skogeier og industrimann Hans Th. Kiær fra Fredrikstad tok opp tanken om stiftelse av et institutt for å bringe bransjen opp på et høyere nivå. Under okkupasjonen merket man tydelig at en måtte forbedre marked og teknikk.

Foreningen til Treindustriens Fremme klarte under krigen å samle inn midler, og Norges Trelastforbund dannet en forskningsgruppe. Det ble ansatt en sekretær for å verve medlemmer, og det ble også dannet en felles forskningsforening for hele bransjen, Skogsbrukets og Skogindustriens Forskningsforening. Norsk Treteknisk Institutt ble formelt opprettet av generalforsamlingen i Forskningsgruppen i 1949, og tre stykker ble ansatt. Halvor Skjelmerud ble første direktør.

Det fantes eksportavgifter, og derav masse penger innen treforedlingsindustrien. Det var streng priskontroll, og disse midlene ble satt av til felles utviklingstiltak i bransjen.

I starten bestod instituttets lokaler av sammenskyvbare skogskoier på Universitetet/Blindern i Oslo. I 1956 flyttet man inn i det grå SI-bygget på andre siden av Børrestuveien, og i 1965 i egne lokaler!

alt

Arbeidsoppgaver

Alt var viktig i starten, råstoff, skurnøyaktighet, skurprosess og biprodukter. De to første store oppgavene var å se på verdiforringelse av tømmer og skurutbyttet avhengig av tømmerdimensjon. Det var også da store mengder biprodukter, som en ønsket å forbedre utnyttelsen av.

Kunnskapsformidling

Vitenformidling var meget viktig for flere hundre små og store bedrifter. Bibliotek ble bygget opp, også med bøker fra Marshallhjelpen! Referat fra tidsskrifter og ekskursjoner ble formidlet til medlemmene, som var ganske så kunnskapshungrige. De ansatte fikk mange henvendelser, og måtte nok av og til si at dette vet vi ikke nok om. Flere ansatte fikk dermed lange studieopphold, blant annet i Amerika. Kjemi innen lim og impregnering krevde ny kunnskap, og her var instituttet ganske så aktivt. Kunnskap ble formidlet ved tekniske årsmøter og ekskursjoner. På instituttet var det også hospitanter fra medlemsbedriftene.

 

alt

Norges Trelastkole

I 1957 ble Norges Trelastskole etablert, som ettårig skole. Her måtte instituttets ansatte trå til, for det fantes ikke mange lærebøker å støtte seg til. Men det var veldig nyttig at resultater fra instituttets oppgaver ble formidlet til brukerne. Trelastskolen var ganske unik ved at meget faglige lærekrefter bidro til praktisk innsikt. Her var det også mange ukeskurs innen f.eks. skur, tørking, høvling og sagskjøtsel.

Per Skogstad.

 

Foto:
1.       Ekskursjoner samlet ofte over 150 deltakere.
2.       Kontorbrakker med parafinovn.
3.       Skurnøyaktighetsmålinger hos Eidsvold Almenning.

 

Om du ønsker jubileumsboken fra 1999, meld din interesse her.