Flis.jpg

Flisdagen

Stor interesse for alternativ anvendelse av trefiber

Ny og alternativ anvendelse av trefiber var tema for et fagmøte på Gardermoen torsdag 27. august.  Møtet ble arrangert av Treteknisk og Treindustrien og deltakere fra hele verdikjeden og FoU-miljøene hadde meldt sin interesse for å høre om initiativer for alternativ utnyttelse av trefiber.

Norsk forbruk av massevirke og celluloseflis er redusert med 3,5 millioner kubikkmeter i løpet av de siste årene.  Med en samlet avvirkning i Norge på 10 millioner kubikkmeter er derfor eksport blitt et vesentlig marked for massevirke og celluloseflis.  Økt foredling av flis nasjonalt var derfor satt på agendaen. I dag utnyttes ikke råstoff, restråstoff og sidestrømmer optimalt, hverken i treindustrien, fiskerinæringen eller i landbrukssektoren som eksempler. Bedre råstoffutnyttelse vil fremme innovasjon og øke verdiskapingen i Norge, og ikke minst fremme miljøriktige og bærekraftige løsninger.

Treindustrien markedstilpasser sine produkter

«Norsk treindustri må sørge for utvikling og markedstilpasning av sitt restråstoff og sine reststrømmer, - myndighetene må sørge for rammebetingelser» uttalte Heidi Finstad, direktør for Treindustrien.  Samtidig påpekte hun at treindustrien som en grønn industri, er en viktig del av industrien som skal gi verdiskaping og arbeidsplasser i lavutslippssamfunnet.

Reidar Bergene Holm kunne fortelle at det nyetablerte Biozin AS vil lage drivstoff av trevirke.  Sagbruksflis og nær sagt alle former for skogsvirke kan ved pyrolyse omdannes til et halvfabrikata som raffineres ved de eksisterende raffineringsanleggene i Norge.  Kort transport av råstoffet ble av Bergene Holm fremhevet som en av faktorene for å få konkurransekraft.  Biozin planlegger derfor fem produksjonsanlegg fordelt ut i Sør-Norge og samlet råstoffbehov ble oppgitt til 3,5 millioner m3.

Treklyngen ser på alternativ anvendelse av trefiber

For Treklyngen ved Hønefoss er samspillet med treindustrien avgjørende. «Det er lite sannsynlig å etablere ny tremekanisk industri på Follum, men heller satse på andre typer produkter» fastslo daglig leder Jarle Aaberg fra Treklyngen.

Treklyngen skal bidra til verdiskapning i hele verdikjeden og det arbeides gjennom inkubatorbedriften Pan Innovasjon med å tilrettelegge for oppstartsbedrifter over hele Østlandet. Ved den tidligere cellulose- og papirfabrikken på Follum planlegges det produksjon av trekull som skal erstatte fossilt kull.  Byggestart for anlegget avventer en tilbakemelding fra ESA (EUs konkurranseorgan) før prosjektet utvikles videre. Anlegget vil i første omgang ha behov for 0,5 millioner m3 trevirke.

Tradisjonell cellulose produseres det derimot for fullt ved Norske Skogs anlegg i Halden.  Finn Arne Bjørnstad pekte på at et velfungerende logistikkopplegg er sentralt for å tilfredsstille kravet om ferskt virke. Flis fra sagbrukene har høy densitet og er godt egnet som råstoff.  Utfordringen er høyt innhold av finstoff noe som medfører at sagbruksflis og flis fra tømmer må blandes for å sikre produktkvaliteten. Norske Skog vurderte markedet som positivt i tiden framover, og behovet for sagbruksflis vil trolig øke. 

Borregaard satser på kontinuerlig produktutvikling

Borregaard har valgt en spesialiseringsstrategi for sin utnyttelse av tømmer og flis.  Biodrivstoff ble derfor ifølge teknisk direktør Gudbrand Rødsrud oppfattet som «commodity» og var ikke et satsningsområde. Borregaard vil ved sin nysatsning produsere nano-cellulose som vil inngå i en rekke kjemiske produkter.  «Når vi opplever å få konkurranse fra lavkostland på våre eksisterende produkter «slipper» vi produktet. Vi har derfor valgt å satse på FoU og kontinuerlig utvikling av nye produkter» fortalte Rødsrud.

 Elkem med karbonnøytral metallproduksjon

«Silisium finner vi i en mengde produkter overalt i samfunnet» kunne Alf Tore Haug fra Elkem fortelle. For å produsere silisium trengs mye energi, og dette medfører at Elkem står for 2 % av Norges CO2-utslipp.  Dette vil Elkem gjøre noe med, og produksjonen skal legges om og baseres på biokull og treflis.  Haug viste til et pågående utviklingsprosjekt som vil gjøre det mulig å produsere metall karbonnøytralt.  Store mengder flis trengs da det bare for anlegget i Thamshamn i Sør-Trøndelag vil behovet være 400 000 m3 treflis.

Mange muligheter for utnyttelse av flis

Fagmøtet som Treteknisk arrangerte synliggjorde at det er mange muligheter for utnyttelse av flis som råstoff til både tradisjonelle og nye produkter. Samtidig viste innleggene og diskusjonene at det er nødvendig med nytenkning og markedstilpassing fra treindustrien og verdikjeden for øvrig. I denne sammenhengen er FoU et sentralt virkemiddel, og her kan Treteknisk og andre FoU-partnere være viktige medspillere.